Danışma Komitesi Oluşturma

Katılım Finans kuruluşlarının kanunen zorunlu veya ihtiyari Danışma Komitesi hizmetlerini dış kaynak kullanımı yoluyla almayı tercih etmeleri durumunda İSFA, mevzuatın öngördüğü sayı ve vasıfta üyeden oluşan, kamu otoritesi tarafından onaylanıp yetkilendirilmiş ve kuruluşlara özel Danışma Komitesi oluşturmakta ve tam zamanlı olarak gerekli hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca, kuruluşlarla iletişimin kesintisiz ve en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için İSFA bünyesinde daimî bir Danışma Komitesi Sekreteryası mevcut bulunmaktadır.

Sukuk İhraçları(Kira Sertifikası)

SPK’nın 07.06.2013 Tarih ve 28670 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)’inde yer alan

  • a. Sahipliğe,

  • b. Yönetim sözleşmesine,

  • c. Alım-satıma,

  • d. Ortaklığa,

  • e. Esersözleşmesine

dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilen Sukuk’a ve düzenlenmesi olmak üzere fıkhi danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) Kuruluş veya Dönüşümleri

Gerek GYF gerekse GSYF lerin iki temel kurucu dokümanı olan İhraç Belgesi ve İç Tüzük üzerinde yapılan değişikliklerle söz konusu fonların Katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak kurulmaları veya kurulu olan fonların dönüşümleri sağlanmakta ve İcazet Belgesi düzenlenmektedir. Düzenlenen İcazet Belgesi, fonlara, yasal zorunluluklar ya da özeltercihler nedeniyle yatırımcı nezdinde katma değer sağlamaktadır.

Eğitim

Eğitim Portföyümüzü oluşturan firmalarımızın talepleri doğrultusunda ve özellikle danışmanlık verdiğimiz ürün ya da hizmete özgü olarak eğitim talepleri karşılanmaktadır. Eğitimlerin temel amacı, firma bünyesindeki çalışanların ilgili İslâmi ürün ya da hizmete ilişkin temel terminolojiyi ve işleyiş mantığını kavramaları, pazarlama tarafında yer alan ekiplerin sahada doğru dili kullanmalarını sağlamaya yöneliktir.

Tahkim

Yurtdışında yaygın olarak kullanılmakla birlikte ülkemizde henüz gereği gibi tanınmayan ve dolayısıyla uygulama alanı da pek geniş olmayan Tahkim konusunda, İSFA olarak, yukarıda kısaca açıklandığı üzere, bir Danışma Komitesi oluşturulmakta ve taraflar arasındaki 5 anlaşmazlık konusu, İslâm Hukuku’nun ilgili hükümleri çerçevesinde ele alınarak söz konusu Danışma Komitesi’nin yazılı &imzalı kararı şeklinde taraflara sunulmaktadır.

Kuruluş Hizmetleri

Katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak kurulmak istenen Katılım Bankaları, Yatırım Bankaları, Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Venture Capital şirketleri ve özel şirketlerin ana sözleşme ve faaliyet alanları, üçüncü taraflarla tesis edecekleri ilişkilerin içeriği dokümantasyonu, bankalar ve katılım bankalarıyla kurulacak ilişkilerin & sözleşmelerin içeriği ve dokümantasyonu, İK tarafında işe alım sözleşmeleri, ürün ve hizmetlerin yapılandırılması, süreç, prosedür ve görev tanımlarına kadar tüm aşamaların İslâmi finans prensiplerine uygun olarak tasarlanması, yapılandırılması, dokümante edilmesi ve sonuç olarak Danışma Komitesi Üyelerince imzalı İcazet Belgesi’nin düzenlenmesi şeklinde kuruluş hizmetleri sağlanmaktadır.

Dönüşüm & Yapılandırma Hizmeti

Operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini kısmen ya da tümüyle Katılım Finans ilke ve esaslarıyla uyumlu hale dönüştürmek isteyen şirketlere, Kuruluş Hizmetlerine benzer şekilde, danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Zekat Hesaplama

Kişilerin ya da kurumların sahip oldukları varlıklar üzerinden, İslâm Miras Hukuku Hükümleri çerçevesinde vermeleri gereken zekât miktarının hesaplanması amacıyla bir Danışma Komitesi oluşturulmakta ve ödenmesi gereken zekât miktarının ne olduğuna ilişkin yazılı Kurul kararı ilgili tarafa iletilmektedir.

Dış Ticaret

Danışmanlık vermekte olduğumuz firmaların, doğal olarak, dışticaret tarafında da faaliyetleri bulunmaktadır. Bu alana ilişkin olarak ve İslâmi finans ve bankacılık prensipleri çerçevesinde hareket ederek akreditif, uluslararası teminat mektupları, ülke kredileri, alım/satım sözleşmeleri gibi alanlar başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinde de danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Katılım Finans Danışmanlık Hizmeti

Şer’i yönetişim hizmetlerinin yanı sıra, Katılım Finansın her alanında, özel veya kamu kuruluşlarını ihtiyaç duyacakları, Katılım Finans şirket kuruluşu, kira sertifikası veya Katılım Esaslı Fon kuruluşları, Katılım esaslı yeni ürün, hizmet, sözleşme veya süreç oluşturma konularında İSFA deneyimli ve yetkin kadrosuyla uçtan uca hizmet vermektedir.

Fıkhı Uygunluk Belgesi Oluşturma

Katılım Finans Kuruluşları, Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Bankaları veya özel sektör kuruluşlarının ihraç etmek istedikleri kira sertifikası, gayrimenkul sertifikası, yatırım fonları, ETF ve diğer ürün ve hizmetlerin, süreç, içtüzük, izahname, tanıtım belgesi, form, sözleşme gibi dokümantasyonu üzerinde yapılan inceleme sonunda, Katılım Finans ilke ve esasları çerçevesinde “Katılım Finans Uygunluk Belgesi” düzenlenmektedir. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin yanı sıra belli bir projenin veya iş akışının da İslami Finans kural ve prensipleri açısından uygunluğu tespit edildikten sonra yazılı görüş verilmektedir.

Katılım Denetim Hizmetleri

Katılım Finans Kuruluşlarıyla diğer özel veya kamu kurumlarının süreç, iş akışı, dokümantasyon, operasyon ve uygulamalarının Katılım Finans ilke ve esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğine dair denetim hizmeti verilmekte ve denetim bulguları uzman görüşüyle beraber kurum ve kuruluşlara raporlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri

Katılım Finansın her alanıyla ilgili olmak üzere özel veya kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları sertifikalı eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. Ayrıca İSFA, merkezi Bahreyn’de bulunan İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu’nun (AAOIFI) Türkiye’deki yetkili eğitim ve sınav merkezidir.

Katılım Sigortacılığı

İSFA kuruluşundan bu yana Katılım sigortacılığı konusunda, özellikle uzman Danışma Komitesi üyelerinin, sektörün öncüsü kurumlarda yıllardır süre gelen tecrübe ve bilgi birikimleriyle beraber Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yurtdışı İlişkilerimiz

İSFA olarak 2018 yılından beri, İslami Finansın dünya üzerinde otoritesi ve merkezi olarak kabul edilen Bahreyn merkezli AAOFI’nin Türkiye partneri olarak iş birliği içerisindedir. AAOIFI’nın yayınladığı ve tüm dünyaca kabul gören standartlar kılavuzundan; 2017 yılında yayımlanan Shari’ah Standard No.(57) Gold and Its Trading -Altın Standardı- Türkçeye tercüme edilmesine yönelik komisyonda İSFA Danışma Komitesi Üyesi Mehmet ODABAŞI görev almıştır.